माझ्याबद्द्ल थोडंसं...

Monday, August 19, 2013

थकले अंगण

थकल्या अंगणात आता
तुझेच आठव घुमणार
तू येऊन गेल्याचे
जग भासमान होणार

त्या अखंड धारेला
मी ओंज़ळ धरलेली
मी ओठाशी आणताना
केवळ ओली झालेली

ते अतृप्त आज़ ओठ
ते हात मोकळेच
घर बांधायाचे स्वप्न
नुसताच पोरखेळ

ती भातुकली धोक्यात
वाढे अंतर ठोक्यात
मी ज़पून ठेवीन अत्तर
उरलेले खोक्यात


- लक्ष्मीकांत


© Laxmikant G. Bongale

This content is restricted to the “melaxmikant.blogspot.com” and not permitted to be posted anywhere else on internet nor allowed to be regenerated in any other form or media. Violation of the copyright law will subject to the legal action against the person/entity responsible for same.

Thursday, December 22, 2011

निघून ज़ाईन मी..




निघून ज़ाईन मी
ओलेत्या वाटांवरून
आलो तसा
तुला शोधत
किती वाट पाहायची
टेकडीच्या माथ्यावर
अज़ून ढगांचा ओला वास तसाच आहे
माझ्यापाशी,
ह्या डोंगर पठारावरल्या
गवत फुलानंही तुझाच घोशा लावलाय
तुला कसं वागावं हे कळत नाही
आणि मला तर नाहीच नाही
मी सुद्ध निघून ज़ायला पहिजे होतं एव्हाना
तू आला नहीस म्हणून
पण का कुणास ठाऊक
पाऊल उचलेच ना
वेडेपणाच सगळा


- लक्ष्मीकांत


© Laxmikant G. Bongale

This content is restricted to the “melaxmikant.blogspot.com” and not permitted to be posted anywhere else on internet nor allowed to be regenerated in any other form or media. Violation of the copyright law will subject to the legal action against the person/entity responsible for same.

Sunday, July 17, 2011

ज़मीन, मी, अळी आणि आभाळ

भ्रम
मी रात्रीचा तसाच,
अंधारातून चालत होतो…
तशी, कोणतीच दिशा
नव्हती मला

तेवढ्यात,
एका वडाखालून जाताना
अचानक
एक अळी आडवी आली !
आधी वाटलं आधांतरी तरंगतीय…
पण नाही,
ती
एका धाग्याला धरून,
सतत चढत किंवा उतरत चालली होती
मी
बघितलं,
अनंत आकाशाकडे
ती
चालली होती
ज़मीनीकडे किंवा अनंत आकाशाकडे
पण
समोरच्या क्षणाला
आम्ही
बरोबरीला होतो
समान पातळीवर !

खाली ज़मीन
वड त्यावर
आणि पुढे अनंत आकाश

नक्की कोण कुठे चाललय
याचा थांगपत्ताच लागेना

अळी खाली
मी वर

किंवा
सुलटही असेल

ज़मीनीचं छत
आणि
आभाळाचं अंगणही…


- लक्ष्मीकांत


© Laxmikant G. Bongale

This content is restricted to the “melaxmikant.blogspot.com” and not permitted to be posted anywhere else on internet nor allowed to be regenerated in any other form or media. Violation of the copyright law will subject to the legal action against the person/entity responsible for same.

Sunday, March 20, 2011

आठवण

काय होते अवस्था
ते आर्त कुठल्या वेदनेचे
कसे सांगणार तुला,
आणि
हे सलणारे मधुकोष
शब्दांचे...
पोचणार कसे तुझ्यापाशी
काय माहीत कुठल्या वाटा
नेतील तुझ्यापर्यंत
आणि
काय माहीत
किती वाटा चुकणार आहेत
भिती याचीच की
आपण टोकं गाठू नयेत !
सुरांचे झोत वाहात बसतो
सतत तुझंच तप
कधीतरी पोचतील गुंजने,
तुझ्यापर्यंत
आणि
आठवण रोज़ काढत बसतो,
कधीतरी
उचकी लागेल तुला


- लक्ष्मीकांत


© Laxmikant G. Bongale

This content is restricted to the “melaxmikant.blogspot.com” and not permitted to be posted anywhere else on internet nor allowed to be regenerated in any other form or media. Violation of the copyright law will subject to the legal action against the person/entity responsible for same.

Friday, November 26, 2010

दंभ

पुसतोस तू कशाला ?
पाने कुणाच्या तोंडाला
दिसतेच ऋतूंची करणी
नाटकी थरकापतोस कशाला ?

ढोंगे केंव्हाची, झालीत कालबाह्य
तू हे वेड पांघरतोस कशाला ?
देखावे मी पाहतोच नेहमी
तू तुझी भर घालतोस कशाला ?

अनेक रामायणे महाभारते
बिघडवली नासवली ढोंग्यांनी,
माझी भरभरून आरती गाऊन
मला विटाळतोस कशाला ?

बेल वाहा, दुर्वांच्या कर ज़ुड्या
दाखव सारं दगडाला
जिवंत माणसा समोर
दिवे नकलांचे नाचवतोस कशाला ?

- लक्ष्मीकांत


© Laxmikant G. Bongale

This content is restricted to the “melaxmikant.blogspot.com” and not permitted to be posted anywhere else on internet nor allowed to be regenerated in any other form or media. Violation of the copyright law will subject to the legal action against the person/entity responsible for same.


Tuesday, October 5, 2010

बुद्धपौर्णिमा

चंद्रकळा पूर्ण पौर्णिमेची होती
अनंत अनंग बुद्धपौर्णिमेची होती
चालले होते ढग आकाशातून
वाळवंटातून घसटत ज़ाणाऱ्या
वाऱ्यानं फडफडत्या काफ़िल्यांसारखे...

त्या गौतमानं आज
नि:श्वास सोडला असता...
इमारतीच्या भकास गच्चीवरून
दिसणाऱ्या भोवताल घेरून पसरलेल्या
घाणीचा पसारा बघून...
झोपडपट्टीचा घंताडा जुडगा बघून...
गरळ ओकणारे नाले,
आणि त्यात न्हाणारी,
अळ्यांसारखी बुज़बुज़लेली माणसं,
हे सारं बघून
त्यानं नक्कीच हाय खाल्ली असती...

नज़र शून्यात गेली
तीथेच काळ लोटला
चेतना साकळल्या
आणि
देहभान सरलं !
मागच्या बाभळींचे बोधिवृक्ष झाले

मी

चेहेरा

अंधारात

लपवून

घेतला

शांतपणे

कोषातून बाहेर आलो तेंव्हा

माझाही बुद्ध झाला होता !



- लक्ष्मीकांत


Please Note The Following Disclaimer :

© Laxmikant G. Bongale
This content is restricted to the “melaxmikant.blogspot.com” and not permitted to be posted anywhere else on internet nor allowed to be regenerated in any other form or media. Violation of the copyright law will subject to the legal action against the person/entity responsible for same.

Thursday, August 19, 2010

अनवट वेदना


कधी कधी तुझ्या नसण्याची
जाणीव तीव्र होते
अपरात्रीचीच किंवा
अशाच अवेळी
तुझ्या नसण्याची पोकळी
चहूकडून रुंदावत जाते
चेहेरे अनोळखी होतात,
माणसं गैर !
आणि
कशा कशानं म्हणून,
तू
उभा रहात नाहीस
तो उचंबळ
साऱ्या सीमांना पार करून जातो
तेंव्हा
फ़क्त उरते
एक अनवट वेदना
अनवट अशा आशाकल्पांमधून
आणि
कल्पनेतला तुझा शोध
स्वप्नांमधून झिरपत
ह्या आयुष्यालाच
झोंबत राहातो
खरा होऊन
आणि होत जातो
आणखी गडद
एकटेपणा
आसपासच्या कोलहलात,
माणसांच्या गर्दीत;
जिव्हारात दडपलेलं वादळ पेलणारं
कुणी नाही !
हे कळवळून सांगणारा....
स्वत:शीच अक्रंदण्यानं
छातीतल्या छातीत
किंकाळी रुतवण्यानं
जीव तडफ़डत रहतो....
तळ न सापडणाऱ्या काळ्या
भयाण डोहात ओढल्या जाणाऱ्या
निराधार धाराप्रवाहासारखा....
तरीही
शोध सुरूच आहे....
माझा स्वत:चा;
तुझाही,
आणि
शोध सुरूच आहे
समजून घेतलं जाण्याचा,
सर्वस्वाचा उच्च संवाद साधता येण्याचा
आणि तो तसाच
सुरू राहील...
तुझा शोध लागेपर्यंत,
तुझ्या डोळ्यांचा,
अनिमिष डोळ्यात बघत राहाण्याचा
हक्क मिळवण्याचा,
आणि
कुणाचीही पर्वा न करता
हलकेच गालावरून
हात फिरवता येण्याचा
साधा
शोध...


- लक्ष्मीकांत


Please Note The Following Disclaimer :
© Laxmikant G. Bongale
This content is restricted to the “melaxmikant.blogspot.com” and not permitted to be posted anywhere else on internet nor allowed to be regenerated in any other form or media. Violation of the copyright law will subject to the legal action against the person/entity responsible for same.