माझ्याबद्द्ल थोडंसं...

Monday, August 19, 2013

थकले अंगण

थकल्या अंगणात आता
तुझेच आठव घुमणार
तू येऊन गेल्याचे
जग भासमान होणार

त्या अखंड धारेला
मी ओंज़ळ धरलेली
मी ओठाशी आणताना
केवळ ओली झालेली

ते अतृप्त आज़ ओठ
ते हात मोकळेच
घर बांधायाचे स्वप्न
नुसताच पोरखेळ

ती भातुकली धोक्यात
वाढे अंतर ठोक्यात
मी ज़पून ठेवीन अत्तर
उरलेले खोक्यात


- लक्ष्मीकांत


© Laxmikant G. Bongale

This content is restricted to the “melaxmikant.blogspot.com” and not permitted to be posted anywhere else on internet nor allowed to be regenerated in any other form or media. Violation of the copyright law will subject to the legal action against the person/entity responsible for same.

No comments: